Trang chủ

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

 

 

1.   Lãnh đạo Sở:

a) Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông; báo cáo trước Hội đông nhân dân, trả lời kiên nghị của cử tri, chât vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố theo yêu cầu;

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở, chịú trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và theo các quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật;

đ) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đâu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

2.  Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

â) Văn phòng;

b)  Thanh tra;

c)  Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d)  Phòng Công nghệ thông tin;

đ)  Phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông;

e)  Phòng Bưu chính - Viễn thông;

f)  Phòng Thông tin điện tử.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của ủy ban nhân dân Thành phố.

3.  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

a)  Trung tâm dữ liệu nhà nước;

b)  Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội;

c)  Trung tâm đào tạo tư vấn Công nghệ thông tin và truyền thông

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là những đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.