Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 3)

Ngày đăng 12/04/2024 | 09:32 AM
Ngày 20/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 83/QĐ-STTTT về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 3)

Mời tham gia tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết

Ngày đăng 02/04/2024 | 03:10 AM
Mời tham gia tư vấn thực hiện công việc lập Đề cương và dự toán chi tiết Hạng mục "Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua sắm trang thiết bị họp trực tuyến".

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng 20/02/2024 | 09:14 AM
Thực hiện Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND Thành phố ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của thành phố Hà Nội. Ngày 20/02/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 2)

Ngày đăng 06/02/2024 | 10:32 AM
Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 2)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng 04/01/2024 | 09:12 AM
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Lần 3)

Ngày đăng 04/01/2024 | 08:51 AM
Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Lần 3)

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Lần 4)

Ngày đăng 04/01/2024 | 08:37 AM
Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Lần 4)

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/01/2024 | 04:09 AM
Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Lần 2)

Ngày đăng 28/06/2023 | 02:20 PM
Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Lần 2)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng 28/06/2023 | 01:59 PM
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông