Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 01/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/02/2023 | 02:32 AM
Thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 09/02/2023 của UBND Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của năm 2023, ngày 09/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch thực hiện của Sở tại văn bản số 280/KH-STTTT.

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng 09/02/2023 | 08:12 AM
Thực hiện Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của thành phố Hà Nội. Ngày 09/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 5)

Ngày đăng 30/12/2022 | 09:18 AM
Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 5)

Công khai số liệu số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/12/2022 | 09:08 AM
Công khai số liệu số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 4)

Ngày đăng 30/12/2022 | 09:05 AM
Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 4)

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 3)

Ngày đăng 30/12/2022 | 09:01 AM
Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 3)

Công khai số liệu số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/12/2022 | 08:52 AM
Công khai số liệu số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/12/2022 | 08:17 AM
Công khai khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 2)

Ngày đăng 30/12/2022 | 08:12 AM
Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 2)

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 03:19 PM
Thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng...