Trang chủ

Công khai ngân sách

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 6)

Ngày đăng 28/07/2020 | 02:20 PM
Ngày 16/72/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 196/QĐ-STTTT về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân...

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 5)

Ngày đăng 28/07/2020 | 02:18 PM
Ngày 16/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 153/QĐ-STTTT về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân...

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 4)

Ngày đăng 28/07/2020 | 02:14 PM
Ngày 03/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 140/QĐ-STTTT về việc công khai số liệu dự toán thu - chi...

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/12/2019 | 04:43 PM
Ngày 19/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 288/QĐ-STTTT về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân...

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 7)

Ngày đăng 26/12/2019 | 04:39 PM
Ngày 29/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 246/QĐ-STTTT về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân...

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội ( lần 6)

Ngày đăng 26/12/2019 | 04:28 PM
Ngày 27/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 240/QĐ-STTTT về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân...

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội ( lần 5)

Ngày đăng 19/11/2019 | 02:05 PM
Ngày 29/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 207/QĐ-STTTT về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân ...

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 4)

Ngày đăng 19/11/2019 | 01:53 PM
Ngày 25/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 171/QĐ-STTTT về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân ...

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng 27/09/2019 | 05:18 PM
   Ngày 25/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-STTTT về việc công bố công khai số liệu...

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 3)

Ngày đăng 05/04/2019 | 10:10 AM
   Ngày 14/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-STTTT về việc Công khai số liệu dự toán thu...

  Quy hoạch - Kế hoạch