Trang chủ

Phổ biến, giáo dục pháp luật

"Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh"

Ngày đăng 23/03/2016 | 03:48 PM  | View count: 1646
  Đó là nội dung của Cuộc thi do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố tổ chức nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về "Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2016....

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật Thủ đô năm 2015

Ngày đăng 16/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 1795
Báo cáo số 180/BC-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về tình hình triển khai thực hiện Luật Thủ đô năm 2015 xem tại văn bản đính kèm./.

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật và chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả

Ngày đăng 29/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 833
Báo cáo số 161/BC-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về tình hình thi hành pháp luật và chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả xem tại file đính kèm./.

Tuyên truyền PBGDPL năm 2015: Tập trung tuyên truyền tới nhóm đối tượng đặc thù

Ngày đăng 09/07/2015 | 12:00 AM  | View count: 767
Năm 2015 là năm cuối trong giai đoạn 2011 – 2015 thành phố Hà Nội thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, theo đó, thành phố đẩy mạnh thực hiện có...

Quy chế về việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 904
Quyết định số 2/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy chế về việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn...

Thực hiện Quyết định số 4080/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp

Ngày đăng 26/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 986
Công văn của UBND Thành phố và Quyết định số 4080/QĐ-BTP về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực...

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia cuộc thi viết "tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa XHCNVN"

Ngày đăng 26/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 907
Công văn số 376/STP-PBGDPL ngày 05/02/2015 của Sở Tư pháp Thành phố về việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng...

Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND cửa Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 533
Về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô...

Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 528
Về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyên của tổ chức cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy...

Luật Thủ đô

Ngày đăng 05/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 701

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 693
Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố...