Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng 20/02/2024 | 9:14 AM

Thực hiện Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND Thành phố ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của thành phố Hà Nội. Ngày 20/02/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết xem tại đây