Trang chủ

Thanh tra

Nội quy tiếp công dân và Quyết định Giao nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/08/2018 | 2:05 PM  | View count: 2650

    Thực hiện Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013. Tại Điều 24. Công bố thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quy định:

    "Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm niêm yết công khai thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị, tại địa điểm tiếp công dân và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu có).

    Nội dung thông tin cần công bố bao gồm:

    a) Nơi tiếp công dân;

    b) Thời gian tiếp công dân thường xuyên;

    c) Lịch tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thành phần tham dự và dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ.

    3. Lịch tiếp công dân của đại diện Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được niêm yết công khai tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội, nơi tiếp công dân của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

    4. Lịch tiếp công dân quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều này được niêm yết chậm nhất là 05 ngày làm việc, trước ngày tiếp công dân; trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và phải thông báo cụ thể thời gian dự kiến tiếp công dân tại nơi tiếp công dân"

    Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc cao chất lương công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố.

    Ngày 15/6/2018, Thanh tra Sở đã tham mưu Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 111/QĐ-STTTT Giao nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân thuộc trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; Quyết định số 112/QĐ-STTTT Ban hành nội quy tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (văn bản đính kèm theo)