Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
25/01/2017 | 2:52 PM

 Công tác tuyên truyền nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa là mục đích đề ra trong Hướng dẫn số 26-HD/BTG ngày 13/01/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI.

Về nội dung, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước bao gồm: Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017); Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); Kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017).

Về hình thức, tổ chức kỷ niệm với các hình thức phù hợp như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, giáo dục truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa trung tâm... Tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô....

Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền (tài liệu, sách, báo, tờ rơi, tờ gấp, bản tin); tổ chức hội nghị, sinh hoạt đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, các cuộc thi tìm hiểu, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử ở các trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, các cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố. Vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và thủ đô…

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn cần lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện chính trị của đất nước và Thủ đô, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn báo, đài, bản tin Thành phố đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về các ngày lễ lớn; chỉ đạo Đài phát thanh các quận, huyện, thị xã và hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các điển hình, nhân tố mới, hạn chế thông tin tiêu cực, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích, không đúng nội dung, định hướng.

Hải Yến

Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu 2017!

2. Nhiệt liệt chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2017)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017)!

7. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

8. Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Phát huy truyền thống Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại!

10. Đảng bộ và nhân dân Hà Nội quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố!

11. Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh!

12. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  quy hoạch - kế hoạch