Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Thông tin báo chí về việc khảo sát, lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
03/02/2017 | 4:34 PM

Thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Công văn số 11958/VP-KGVX ngày 15/12/2016 của Văn phòng UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Việc khảo sát, lấy ý kiến nhằm tham mưu UBND thành phố những định hướng phù hợp với từng loại hình thông tin cơ sở, củng cố hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, trong đó có hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trên địa bàn thành phố.

Để có cơ sở xây dựng báo cáo toàn diện và đề xuất những giải pháp hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các mẫu phiếu lấy ý kiến, trong đó có hình thức lấy ý kiến qua mạng. Thực hiện giai đoạn 1 của kế hoạch, từ ngày 25/01/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội mở chuyên mục “Lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội” (https://hanoi.gov.vn/tham-do-y-kien), trước mắt tập trung lấy ý kiến về hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, phòng Văn hóa - Thông tin quận, huyện, thị xã thông tin, tuyên truyền, để nhân dân biết và tích cực tham gia đóng góp ý kiến./.

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘ I

 

  quy hoạch - kế hoạch