Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô
04/05/2018 | 10:24 AM

    Hà Nội sau 10 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính đã đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng - quản lý đô thị, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng hợp tác, hội nhập…góp phần nâng cao vị thế, uy tín, tiềm lực, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô. Đồng thời, góp phần tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thủ đô với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế. Kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 01/8/2018), Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 01/8/2018).

    Theo đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế: tập trung tuyên truyền về các giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, ổn định kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo an sinh xã hội; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường; các giải pháp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng cao trên địa bàn; những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới và việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất lao động...

    Tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy hoạch phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các địa phương; các quy hoạch ngành, lĩnh vực; các quy hoạch phân khu xây dựng, chi tiết xây dựng hạ tầng, khu đô thị (nhất là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho học sinh, sinh viên, các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị...); Kết quả thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các dự án trọng điểm về giao thông đô thị, vận tải hành khách công cộng, bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết vấn đề chiếu sáng đô thị, cung cấp điện, nước sinh hoạt, khắc phục tình trạng ngập úng....

    Tuyên truyền những thành tựu về phát triển văn hóa - xã hội của Thủ đô: tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới quản lý giáo dục, nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, chất lượng đội ngũ giáo viên; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; các dự án, chương trình nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội...; các giải pháp đã triển khai nhằm phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước trong những năm qua; những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố trong những năm tới nhằm phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch - văn minh”, nhất là việc thực hiện có hiệu quả “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”...

    Đồng thời, tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ giữ vững quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện nhiệm vụ mở rộng hoạt động đối ngoại và hợp tác phát triển, hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII)…

Hải Yến

  quy hoạch - kế hoạch