Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018
04/05/2018 | 10:43 AM

Năm 2018, Thành phố lựa chọn chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2018, nhằm tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Thành phố có Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.

          Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt ngay các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị tới các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị.

          Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả năm chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” tại Kế hoạch số 52/KH/UBND ngày 26/02/2018 của UBND Thành phố. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/02/2017 và Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

          Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công cộng với phương châm: “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Đồng thời, tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

          Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/02/2017 và Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

          Thành phố giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp UBND Thành phố có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này tại các cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố: xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống chấm công tự động đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các cấp; xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp qua hệ thống máy đánh giá điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, Cổng/Trang cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các Sở, cơ quan ngang Sở, của UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trực thuộc; xây dựng quy định bắt buộc đối với việc xây dựng chương trình công tác ngày, tuần, tháng, quý, năm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua hệ thống phần mềm; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử về báo cáo kết quả cải cách hành chính trên toàn Thành phố.

          Thành phố chỉ đạo Sở Y tế thực hiện xây dựng Chương trình/Kế hoạch mở rộng cung cấp dịch vụ công trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu; Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện xây dựng Chương trình/Kế hoạch mở rộng cung cấp dịch vụ công trong công tác tuyển sinh, nhập học, chuyển trường, chuyển lớp, thu phí, lệ phí, cấp giấy chứng nhận, văn bằng chứng chỉ…ở các nhà trường. Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội thực hiện xây dựng Chương trình/Kế hoạch mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong một số lĩnh vực an ninh trật tự như: Đăng ký tạm trú - tạm vắng, Hộ khẩu - Hộ tịch; các dịch vụ công về phòng cháy chữa cháy...

          Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong một số lĩnh vực cơ bản: điện, nước, chiếu sáng đô thị, vận tải công cộng, vệ sinh, thu gom rác thải…Phấn đấu đến năm 2020, 100% các dịch vụ công cơ bản được thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình Trung tâm trợ giúp cung cấp dịch vụ công của Thành phố để giúp chính quyền Thành phố hỗ trợ tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về tình hình cung cấp, giải quyết dịch vụ công của Thành phố; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý, giải quyết và thông tin kết quả cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

           Thành phố đề nghị các cơ quan truyền thông của Trung ương, Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động các gương “Điển hình tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt”, các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong công việc của các cá nhân, tổ chức, đơn vị để từ đó nhân rộng ra toàn Thành phố; đồng thời, phát hiện, phản ánh và đưa tin kịp thời những vấn đề “nổi cộm, điểm nóng” của Thành phố, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Hải Yến

 

  quy hoạch - kế hoạch