Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Hà Nội: đảm bảo triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác với CNN giai đoạn 2019-2024
10/06/2019 | 03:35

        UBND Thành phố vừa có Công văn số 2275/UBND-KGVX giao nhiệm vụ và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đã được ký kết trong Bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên Kênh CNN quốc tế giai đoạn 2019-2024.

Hình ảnh Hà Nội quảng bá trên Kênh CNN (Ảnh: Phạm Linh)

 

        Theo đó, Sở Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về Chương trình họp tác; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan làm việc với CNN triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng nội dung, yêu cầu Chương trình hợp tác tại Bản ghi nhớ và Hợp đồng ký kết…

        Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp Sở Du lịch thực hiện các nội dung hợp tác tuyên truyền quảng bá với CNN theo chức năng nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật. Tham gia xây dựng, thẩm định, kiểm duyệt nội dung tuyên truyền quảng bá theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; kiểm soát nội dung, đánh giá kết quả thực hiện hợp tác, tổng hợp công tác thông tin đối ngoại và các nhiệm vụ khác được UBND Thành phố giao.

       Các Sở, ban, ngành, đoàn thể khác của Thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp Sở Du lịch tổ chức thực hiện Chương trình hợp tác tuyên truyền quảng bá đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch