Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Mở đợt tuyên truyền về 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô
20/07/2023 | 3:29 PM

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 105-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008 - 1/8/2023).

 

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào những thành tựu nổi bật của Thành phố đạt được sau 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, quản lý đô thị, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng hợp tác, hội nhập, phát triển; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp...
 
Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và những kết quả quan trọng đạt được của Thành phố sau 15 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12, ngày 29/5/2008, của Quốc hội khóa XII về “Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”; kết quả triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành phố về xây dựng và phát triển Thủ đô.
 
Cùng với đó, đánh giá tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; ghi nhận, đánh giá nỗ lực của Thành phố trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chính sách đối với người có công, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người dân nông thôn, người dân vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.... những năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
 
Thông qua công tác tuyên truyền nhằm khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài chủ trương của Trung ương Đảng và Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội, của “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý, tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, đơn vị; gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025…

  quy hoạch - kế hoạch