Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020.
26/04/2024 | 5:33 PM

Ngày 31/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

 

Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT (Thông tư số 23) được ban hành tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Một số nội dung chính được quy định tại Thông tư số 23:

  • - Sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ; cách thức nộp hồ sơ trực tuyến để thực hiện các TTHC; trình tự, thủ tục, cách thức cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập; quy định lưu giữ hồ sơ nhận in xuất bản phẩm,…
  • - Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập, cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.
  • - Bổ sung quy định cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm khi cơ sở in thay đổi người đại diện theo pháp luật; cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát thành xuất bản phẩm khi mất, hư hỏng hoặc có một hoặc nhiều thay đổi thông tin trên giấy xác nhận đã được cấp và cơ sở in/phát hành xuất bản phẩm có văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.
  • - Bãi bỏ khoản 5, Điều 16 quy định về sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in và Điều 27 Ban hành biểu mẫu.
  • - Ban hành 45 mẫu, biểu mẫu thay thế 53 mẫu, biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.
  •  

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2024.

 

Toàn văn Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 và Văn bản hợp nhất Thông tư số 23 và Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 tại đây./.

 

Phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông

 

  quy hoạch - kế hoạch