Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hà Nội tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
09/04/2019 | 10:27 AM

   Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, sớm hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử theo lộ trình, UBND Thành phố vừa ban hành Công văn số 1313/UBND-KGVX tập trung chỉ đạo, triển khai triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

 

 

Ảnh: Cổng Thông tin Dịch vụ công thành phố Hà Nội

 

Theo đó, UBND Thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn rà soát, cập nhật đầy đủ danh mục thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình tiếp nhận giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử Thành phố, Cổng Dịch vụ công Thành phố.

Các Sở, ban, ngành cung cấp quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (theo tiêu chuẩn ISO) phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong năm 2019; thực hiện số hóa tài liệu tại đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố về tiến độ triển khai.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khai thác, sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử Thành phố, trong đó ưu tiên hình thức đào tạo trực tuyến; đảm bảo kết quả đào tạo 100% cán bộ, công chức được đào tạo sử dụng thành thạo, đáp ứng yêu cầu công việc.

Các cơ quan báo chí Thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến về hoạt động triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố…

 

Năm 2018, 55% thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Năm 2019, Hà Nội phấn đấu 100% thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 (trong đó ít nhất 35% số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4).

 

 

Phạm Linh

 

  quy hoạch - kế hoạch