Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP năm 2015
13/08/2014 | 12:00 AM

Với mục tiêu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước được UBND thành phố phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1230/STTTT-TrT ngày 05/8/2014 hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị năm 2015.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2015 là tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT, qua đó triển khai và duy trì hoạt động mạng diện rộng (WAN) đến các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện thị xã, UBND xã, phường, thị trấn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Trung tâm dữ liệu và toàn bộ hệ thống hạ tầng dùng chung của thành phố. Các đơn vị chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống CNTT đảm bảo mô hình cơ quan điện tử đã được Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

Ứng dụng phục vụ công dân, doanh nghiệp cũng là nội dung trọng tâm của kế hoạch 2015. Cụ thể, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3 đã hoàn thành và tỷ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến đối với mỗi thủ tục. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng các dịch vụ công mức 3, mức 4 cấp huyện trên nền tảng kỹ thuật dùng chung (Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội) theo lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của thành phố, đồng thời, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức 3 thuộc các nhóm: Lao động-việc làm, Cấp-đổi giấy ph;ép lái xe; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và các dịch vụ đặc thù khác.

Về ứng dụng CNTT tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các đơn vị đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật bộ phận một cửa của các xã, phường, thị trấn, sẵn sàng cho triển khai ứng dụng dùng chung phần mềm một cửa điện tử của Thành phố.

Các đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông trong cơ quan nhà nước năm 2015 của đơn vị mình, kèm theo các phụ lục và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/8/2014 (đồng thời gửi văn bản điện tử về địa chỉ email pudcntt_sotttt@hanoi.gov.vn) để tổng hợp, thẩm định, phối hợp liên ngành trình UBND Thành phố phân bổ kế hoạch theo quy định. Thông tin liên hệ: Phòng Ứng dụng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 37366621, Fax: 37367115.

Chi tiết hướng dẫn xem tại đây./.

  quy hoạch - kế hoạch