Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước
19/07/2013 | 12:00 AM

Nhằm thống nhất và chuẩn hóa công tác lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 về hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát phục vụ công tác ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, chi phí khảo sát là toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành công việc khảo sát gồm: Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng. Chi phí chuyên gia được xác định dựa trên chi phí xây dựng phương án điều tra khảo sát theo mức chi hiện hành, chi phí lập mẫu phiếu khảo sát và chi phí thuê chuyên gia thực hiện khảo sát (căn cứ vào số lượng chuyên gia, thời gian làm việc và tiền lương của chuyên gia). Đối với chi phí quản lý, đây là khoản chi phí liên quan đến tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng làm việc và chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của chuyên gia tư vấn, được xác định bằng 45 - 55% chi phí chuyên gia.

Các chi phí khác thực hiện theo theo quy định hiện hành, riêng chi phí máy sử dụng căn cứ vào số ca máy sử dụng trực tiếp phục vụ công tác khảo sát (có Bảng định mức cụ thể). Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng 6% trên chi phí chuyên gia, chi phí quản lý và chi phí khác, trong khi chi phí dự phòng tối đa không quá 10% so với toàn bộ các khoản mục chi phí nói trên.

Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, Chủ đầu tư xem x;ét quyết định việc áp dụng định mức chi phí để xác định chi phí khảo sát. Trường hợp dự án có quy mô, tính chất đặc thù, Chủ đầu tư có thể tự đưa ra quy trình khảo sát, số lượng chuyên gia, số lượng ngày công, định mức máy sử dụng phù hợp với yêu cầu của công việc khảo sát hoặc lập dự toán để xác định chi phí.

Chi tiết hướng dẫn xem tại đây./.

  quy hoạch - kế hoạch