Trang chủ

Thanh tra

Tăng cường phòng, chống tham nhũng lĩnh vực thông tin và truyền thông
Ngày đăng 03/03/2023 | 11:25 AM  | View count: 792

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị sự nghiệp và nhận thức của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về công tác PCTN.

 

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật và Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành phố về PCTN, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Nâng cao vai trò trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu đơn vị; Thực hiện nghiêm công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) để phòng ngừa tham nhũng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; Tăng cường quản lý nhà nước về PCTN.

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị các phòng thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Sở; các đơn vị thuộc Sở căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở; chủ động trong công tác tự kiểm tra, chú trọng trong các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng cao như: quản lý tài chính, ngân sách, công tác nhân sự, cấp phép hoạt động...

 

Văn phòng Sở: tham mưu lãnh đạo Sở chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định; rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc, Quy chế chấm điểm, Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định đảm bảo tăng cường trách nhiệm trong giải quyết công việc và có cơ chế giám sát rõ ràng, minh bạch, chế tài xử lý nghiêm minh đối với công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; phối hợp Thanh tra Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN cho công chức, viên chức của Sở; hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện kê khai tài sản thu nhập, tổng hợp báo cáo Thanh tra Thành phố.

 

Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra công vụ tại các phòng, đơn vị; thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiệu dấu hiệu vi phạm, theo đơn thư; hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng; tổng hợp, thực hiện báo cáo kết quả công tác PCTN định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu của UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố; phối hợp Văn phòng Sở phổ biến, tuyên truyền công tác PCTN cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

 

Thanh tra Sở