Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
26/01/2024 | 6:31 AM

Sáng 26/1, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Các đồng chí: Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố; Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham dự Hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. Đã phổ biến tới toàn thể đảng viên, CCVCLĐ trong đơn vị các Chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo từ cấp trên; nội dung hướng dẫn tuyên truyền của Đảng ủy cấp trên về kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo, bám sát theo Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Thông tin và Truyền thông, để thống nhất theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở….

 

Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh và đồng chí Nguyễn Việt Hùng trao giấy khen cho 02 tập thể

 

Cùng với đó, các Chi bộ thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện Đề án số 11 - ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Thành ủy; Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK ngày 12/7/2021, Kế hoạch số 32 - KH/ĐUK của của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, Đảng ủy Sở đã ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 10/8/2021 về triển khai thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc. Năm 2023, Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 08 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 85 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao giấy khen cho các cá nhân

 

Đáng chú ý, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, trong năm, Sở Thông tin và Truyền thông còn có nhiều cố gắng, tích cực tham mưu cho Thành phố tổ chức triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. Tăng cường công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính viễn thông; Phối hợp với các cơ quan báo chí và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô; Tăng cường rà soát, làm tốt công tác Quản lý nhà nước về thông tin điện tử. Sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch về lĩnh vực, qua đó thể hiện vai trò tích cực của Sở trong công tác Quản lý nhà nước về các lĩnh vực CNTT, bưu chính viễn thông, báo chí xuất bản, thông tin điện tử.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tích cực tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện các kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số làm nền tảng cho phát triển Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội, bao gồm: Triển khai các Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số thành phố Hà Nội đến năm 2025, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển các sản phẩm CNTT, công nghệ số; hạ tầng cho công nghiệp CNTT; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá về công nghiệp CNTT, công nghệ số...

 

Đồng chí Nguyễn Mai Hương, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở trao giấy khen cho các cá nhân

 

Cùng với đó, Đảng ủy Sở tiếp tục quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và các chi bộ theo hướng chủ động, sâu sát quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới toàn thể đảng viên, CCVC và người lao động; phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết của Đảng ủy Khối và Kế hoạch của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 28/8/2023 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố, Kế hoạch số 31 - KH/ĐU ngày 11/9/2023 của Đảng uỷ Sở về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố. 

 

Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiếp tục đề cao vai trò của sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, lấy cán bộ, đang viên công chức, viên chức người lao động làm trung tâm. Tiếp tục quan tâm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; rà soát lại và căn cứ vị trí việc làm để sớm kiện toàn ổn định bộ máy từ đó kiện toàn luôn Đảng ủy, đến các chi bộ, các phòng, ban. Cùng với đó, rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết mà Đảng ủy đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những công việc Thành ủy, UBND Thành phố giao, để trong năm 2024 ít nhất hết quý III Đảng ủy Sở phải hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của nhiệm kỳ và năm 2024.

 

Tại Hội nghị, 02 Chi bộ, 20 cá nhân được Đảng ủy Sở tặng giấy khen./

 

 

Thu Uyên

  quy hoạch - kế hoạch