Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
07/03/2023 | 11:16 AM

Sáng 7/3, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội nghị công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội báo cáo viên tại Hội nghị.

 

 


Quang cảnh Hội nghị

 
Tham dự Hội nghị còn có Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Nguyễn Việt Hùng; Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở TT&TT Nguyễn Tiến Sỹ; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở TT&TT Hà Nội.
 
Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương đã quán triệt tới các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn Sở những nội dung cơ bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Theo đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng và trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trong suốt hơn 90 năm qua. So với những giai đoạn trước đây, thực tiễn trong nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi nên đã đặt ra những yêu cầu mới cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là học thuyết, tư tưởng cách mạng mà còn phải bảo vệ thành tựu và biểu hiện cụ thể của nền tảng tư tưởng đó trong thực tiễn đổi mới đất nước. Với ý nghĩa đó, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII ngày 11/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội báo cáo viên tại Hội nghị
 
Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới, tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Sở TT&TT Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nâng cao bản lĩnh chính trị, trở thành người chiến sĩ đấu tranh tích cực ngay từ cơ sở cho các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại quan trọng của đất nước.
 
Đặc biệt với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND Thành phố quản lý về báo chí, thông tin điện tử, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương cũng đề nghị các cán bộ, công chức cũng cần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí, nhất là internet và mạng xã hội. Có biện pháp quản lý chặt chẽ mạng internet, ngăn ngừa các trang mạng độc hại kết hợp với tăng cường mở mới, đa dạng các trang mạng, báo chí có nội dung đấu tranh tư tưởng, lý luận của ta với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; tăng cường các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn tận “gốc” nguồn tuyên truyền, phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch…
 

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch